วันมาฆะบูชา (วันกตัญญูแห่งชาติไทย)


ปี 2554 นี้… วันมาฆะบูชา ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 พอดี เป็นวันที่ชาวพุทธถือเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วย องค์4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

1. พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่ออกเผยแพร่พุทธศาสนาเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร
2. พระสงฆ์ ทั้ง 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ ที่ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสมบท
3. พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 )

และในวันนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” ให้มหาสังฆสันนิบาต ด้วยหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของ พุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่

1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
3. การทำจิตให้ผ่องใส

เมื่อปี 2549 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ถือเป็นวันแห่งความรักของพุทธศาสนา โดยถือเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกทั้ง 1,250 รูป ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความรักในพระองค์หลังจากได้ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาโดยมิได้นัดหมาย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอันบริสุทธิ์ รัฐบาลจึงประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมแก่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นไทย ที่มักยึดถือค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์แบบฝรั่ง

ในวันกตัญญูแห่งชาตินี้ อยากให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันส่งเสริมค่านิยมใหม่นี้ร่วมกัน โดยการแสดงความรักอันบริสุทธิ์ ด้วยการยึดถือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ โดยการมอบของขวัญหรือช่อดอกไม้ให้กับผู้มีพระคุณในชีวิตของเราเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นคุณค่าของคนไทยของเราต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งวันที่คนไทยจะได้สัมผัสกับคำว่า “กตัญญู” มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสำนึกใหม่ๆในจิตใจของคนไทยที่จะระลึกถึงคนในชีวิตที่มีพระคุณต่อเรา และจากจุดเล็กๆนี้จะขยายเป็นบริบทของชีวิตทั้งชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ต่อไป

Advertisements
This entry was posted in Article, Love and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s